Privacy policy

Main

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem: https://schlosser.com.pl/.

 1. Której administratorem jest Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o., sp. k., 62-010 Główna, 62-010, ul. Partnerska 19 (zwana dalej „Schlösser”).
 2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.
 3.  Please read this policy carefully. By accessing this website or using it and sending us any personal data, the user accepts the terms of this privacy policy.
 4. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

Purpose of processing personal data

 1. Informs each person whose data he processes about the purpose of this processing.
 2. wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:
  a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę w celu objętym tą zgodą (dotyczącą: kontaktu, przesłania aktualnej oferty, udzielania informacji),
  b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w związku z zawartą umową w celu jej realizacji, w tym celu współpracy z dostawcami i podmiotami współpracującymi z Schlösser,
  c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie i celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, w tym utrzymywania z Państwem relacji biznesowych,
  d. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Schlösser.
 3. Personal data processed on the basis of the consent granted will be processed until it is withdrawn or the purpose for which the data was collected ceases to exist. The consent granted may be withdrawn at any time without affecting the lawfulness of the processing which was carried out on the basis of consent before its withdrawal.
 4. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym Schlösser może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości lub zapisów serwisowych/gwarancyjnych wynika dłuższy okres.
 5. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących danych osobowych otrzymają Państwo elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-mail: info@schlosser.com.pl.

Information security and storage

 1. Schlösser zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 2. Schlösser dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
  a. zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
  b. zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach;
  c. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  d. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
  e. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
  f. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

Powers of natural persons

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Schlösser przysługują następujące prawa:
  a. uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
  b. prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
  c. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  e. prawo do przenoszenia danych
  f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w usprawiedliwionych celach Schlösser jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 2. Schlösser zastrzega, że w przypadku braku możliwości identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
 3. Schlösser informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
  a. korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
  b. wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  c. celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
  d. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Osoba, której dane przetwarza Schlösser może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.